РЕЗГОЛЬ Евгений

Роден: Россия  
Биография: Инженер. Изобретатель електрических агрегатов (1928).
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. сесия., С., 2007, с. 44.