КОЧКИН Борис Петрович

Роден: Россия  
Биография: Изобретатель прядильных машин (1923).
Источник:
Цонев, Младен. Приносът на руските емигранти за научно-техническото развитие на България между двете световни войни. //История на науката и техниката в България. Юбил. Сесия., С., 2007, с. 43.